Проекти
 
 
  Членство
 

Членуването в Сдружението е доброволно. 
Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.
Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.

Всеки член на Сдружението има право:
1.  да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2.  да бъде избиран в неговите органи на управление;
3.  да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
4.  да бъде информиран за дейността на Сдружението;

Всеки член на Сдружението е длъжен:
1.  да внася ежемесечно членския си внос, когато такъв бъде предвиден с решение на Управителния съвет, след първата година от членството;
2.  да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 

Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с изрично пълномощно.

Придобиване на членство

Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват, че ще спазват устава на Сдружението и решенията на неговите органи. Управителния съвет разглежда молбата и се произнася задължително в едномесечен срок с протокол-решение.

Членски внос - 1 лев / месечно

 

 

 
 
 

 гр.София, Тел: 02/ 944 13 04  info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ