Цели  
Методи  
Учредители  
Устав  
Проекти
 
 
  Методи
 

Методите за постигане на поставените цели са:

1. Набиране и разпространение на научни и практически знания и опит, в това число и европейски и международен в областта на съвременното развитие на управление на етажната собственост, чрез разработване и популяризиране на печатни издания, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, курсове, дискусии, изложби и други публични прояви;

2. Представителство на членовете на Сдружението пред държавните органи, органите на местното самоуправление и администрация, сдружения, консултативни и обществено-консултативни органи  и др.;

3. Участие в разработването на стратегии и специализирани програми за развитието на  управлението на етажната собственост и съдействие за тяхното изпълнение;

4. Провеждане на съвместни инициативи, коопериране и координация между управители, собственици и сдружения на собствениците;

5. Подпомагане на набирането, поддържането и администрирането на бази данни за управленски програми и друга информация;

6. Изготвяне на експертни становища по законопроекти и проекти на други нормативни актове, имащи отношение към целите на Сдружението;

7. Осъществяване на контакти със сродни организации в областта на управление на етажната собственост;

8. Разработване на планове и програми за обучение и повишаване на квалификацията, както и оказване на методическа помощ при тяхната реализация;

9. Подпомагане на контрола по спазването на нормативните актове, свързани с етажната собственост;

10. Съдействие за повишаване на професионалната квалификация на управителите;

11. Проучване на инвестиционните потребности, намерения и възможности и целенасочено разпространение на информация и посредничество при осъществяването на контакти с потенциални инвеститори.
 

 
 
 

 гр.София, Тел: 02/ 944 13 04  info@nadrb.eu

 
   
 
Copyright © 2009 НАДРБ